IU - The Shower

Duration: 04:16

MP3 size: 04.16 MB

Lirik IU - The Shower

Kŭ-nal ra-rat-chi i-rŏl chul, i-rŏ-k'e doel chul
Tu-go-du-go saeng-gang-nal gŏ-ran 'gŏl
Pa-ro a-rat-chi

Kka-man ha-nÅ­l gwi-ttu-ra-mi u-rÅ­m-so-ri
Him-ŭl chu-ŏ jap-ko it-tŏn ja-gŭn son

Nŏ-nŭn jo-yong-hi nae-ryŏ na-ŭi ga-mu-rŭn 'gos-e go-i-go
Na-nŭn han-ch'am-ŭl sŏ-sŏ ga-man-hi mŏ-gŭm-ŭn ch'ae-ro gŭ-dae-ro
Na-ŭi yŏ-rŭm ga-jang p'u-rŭ-dŏn 'gŭ bam,
KÅ­ bam
Kŭ-nal ra-rat-chi i-rŏl chul

Nŏ-ŭi gi-ŏ-gŭn ŏ-ttŏl-kka
Mu-sÅ­n sae-gil-kka
Nŏ-ŭi nun-e bi-ch'in nae mo-sŭp-to
So-jung-hae-sÅ­l-kka

Mŏ-ri wi-ro yŏn-'gu-rŭm-i ji-na-ga-ne
Kŭ sa-i-ro sŏn-ba-ram-i hŭ-rŭ-ne

Nŏ-nŭn jo-yong-hi nae-ryŏ na-ŭi ka-mu-rŭn 'gos-e go-i-go
Na-nŭn han-ch'am-ŭl sŏ-sŏ ga-man-hi mŏ-gŭm-ŭn ch'ae-ro gŭ-dae-ro
Na-ŭi yŏ-rŭm ga-jang p'u-rŭ-dŏn

Pit-so-ri-ga sam-k'in sa-rang-sŭ-rŏn dae-hwa
Cho-gÅ­-ma-k'e um-Å­l t'Å­-nÅ­n ma-Å­m
Kŭ-rim-ch'ŏ-rŏm muk-ke bŏn-jin nyŏ-rŭm an-e
O-ron-ni tto-ryŏ-t'an nŏ

Nŏ-nŭn jo-yong-hi nae-ryŏ na-ŭi ga-mu-rŭn 'gos-e go-i-go
Na-nŭn han-ch'am-ŭl sŏ-sŏ ga-man-hi mŏ-gŭm-ŭn ch'ae-ro gŭ-dae-ro
Na-ŭi yŏ-rŭm ga-jang p'u-rŭ-dŏn 'gŭ bam,
KÅ­ bam

Kŭ-nal ra-rat-chi i-rŏl chul-t't
Home